Tuesday, January 05, 2016

江蕙-你讲的话一直都很欣赏青峰(苏打绿)的闽南语歌,今晚意外发现他写个“二姐”江蕙的【你讲的话】。还是那么让人感动。江蕙 - 你講的話

作詞:吳青峰
作曲:吳青峰

自從你離開了後 只有夢中敢哮
你講的話 你的形影 卡想嘛無採工

你我攏改變真多 最後彼段時間
心內一切 沒講的話 攏寫置一首歌

這首歌 又擱講起 過去甜蜜的心聲
思念的日子 落雨的暗暝
你怎樣攏無看見

你講 無緣的命 無緣的人 總要分西東
我講 有緣的名 有緣的人 才會做你的子
你講 薄情的命 薄情的人 不如將阮放
我講 真情的名 真情的人 咱擱有後世人

我講 真心的名 真心的人 咱留給後世人No comments: